skip to Main Content

ALDRING

Aldring er en livslang proces, en del af livet, som findes i alle livets faser. Aldring sker således hver dag gennem hele livet for alle mennesker. Alligevel er der en fase i den senere del af livet, som vi i Fonden Mental Sundhed vælger at fokusere på, når vi taler om aldring.

NYE PERSPEKTIVER

Forhåbentlig vil denne viden være med til at skabe en større forståelse og samhørighed på tværs af generationer, som kan belyse værdien af et menneske i alle livets faser. Vi vil være medskabere af et mere ligeværdigt og bæredygtigt perspektiv på aldring, som også udmønter sig i konkrete og brugbare tiltag på ældreområdet

SAMHØRIGHED

Vores håb er, at vi i vores arbejde kan finde gode, respektfulde måder at tale om aldring på, uden at bidrage til en kategorisering og stigmatisering af den ældre del af den danske (og internationale) befolkning. Tværtimod vil vi igennem forskning og samarbejder med relevante parter opbygge ny viden og tilbyde nye perspektiver på især de mentale aspekter af den erfaringsmæssigt rigeste del af livet.

ALDRING OG SAMFUND

At finde gode veje til et meningsfuldt ældreliv har aldrig været vigtigere end nu. Levealderen i Danmark og i Europa er stigende.

Den periode, som vi sædvanligvis betegner som den sene del af livet, bliver længere, og der er derfor behov for ny viden om mental sundhed og livskvalitet for de ældre. Både i forhold til arbejdslivets sidste faser, og i den senere del af livet. Hertil ligger der vigtige samfundsopgaver i at udvikle effektiv forebyggelse, behandling, genoptræning og helhedsorienteret pleje for den stadigt større gruppe ældre medmennesker og medborgere.

ARBEJDSLIV OG PENSION

Med den stigende gennemsnitlige levealder og flere aktive år i den sene del af livet, er vi nødt til at gentænke vores forståelse af, hvad det vil sige at være ældre.

På arbejdsfronten ser vi allerede nu et stort fokus på, hvordan man på arbejdspladsen bedst muligt kan beholde (’fastholde’) de ældre medarbejdere og skabe mental trivsel for disse, så de fortsætter arbejdslivet udover den formelle pensionsalder.

ÆLDRE OG ARBEJDSDYGTIG

Dette fokus er både vigtigt i et samfundsøkonomisk perspektiv, hvor flere arbejdsdygtige ældre vil være nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet, men også i en virkelighed, hvor flere ældre faktisk selv ønsker at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt.

Der er behov for en ændring i vores opfattelse af, hvornår vi betragter et menneske som ”ældre”, og af hvad man kan, og hvilke muligheder man har som et ”ældre” menneske i Danmark, hvis vi skal være på forkant med de kommende års positive ændringer i danskernes levealder.

SAMAREJDSFORMER

Da vi betragter aldring som en almindelig proces og ikke en afgrænset periode, er det vigtigt at samarbejde bredt for at opnå et både personligt og samfundsmæssigt nuanceret perspektiv på aldring.

Vi ønsker at samarbejde med både kommuner, arbejdspladser, forsikrings-og pensionsselskaber, fagforeninger og andre relevante aktører på området.

Forskningsmæssigt samarbejder

Forskningsmæssigt samarbejder vi med Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, som er landets største forskningscenter for aldringsforskning, som rummer eksempelvis biologisk forskning, forskning i fysisk aktivitet og befolkningsstudier.

Vi samarbejder blandt andet også med Center for Humanistisk Sundhedsforskning ved Københavns Universitet, som specialiserer sig i kvalitative metoder, såsom interviews og feltundersøgelser.

KOMMUNALT REGI

Flere kommuner er for tiden opmærksomme på den voksende ældreressource i samfundet.

I kommunalt regi kunne et sådant samarbejde bestå i udviklingen af tilbud til eksempelvis de borgere, som har afsluttet arbejdslivet og ikke har behov for et intensivt psykologforløb, men som udtrykker behov for vidensbaseret inspiration, støtte og sociale ressourcer i overgangene til livet uden et professionelt arbejde.

For mange har arbejdet betydet meget, både økonomisk, socialt, aktivitetsmæssigt og med hensyn til selvopfattelse og identitet. Læs mere om Fondens kommuneområde.

FORSIKRINGSBRANCHEN

Forsikringsbranchen spiller også en vigtig rolle i arbejdet med at udvikle bæredygtige tiltag i forhold til mental sundhed for ældre.

Vi samarbejder allerede med branchen på andre områder, og planlægger derfor at udvidesamarbejde med forsikringsbranchen til aldringsområdet.

Du kan læse mere om vores forsikringssamarbejder med TopDanmark samt PFA Pension under Fondens erhvervsområde.

BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
KOMMUNER

Mental sundhed skal være alles mulighed. Vi skaber kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top