skip to Main Content

BØRN OG UNGE

Børn og unge har ret til et liv i trivsel. Det har mange heldigvis også allerede, og dog stiger andelen af unge der oplever alvorlig stress, mistrivsel, angst og depression.

Det skal samfundet handle på. Barndomsårene kan have stor betydning for mental trivsel og mistrivsel i ungdomsårene, og disse år kan have konsekvenser for den enkeltes mentale sundhed og livsførsel helt ind i voksenlivet.

MISTRIVSEL

Børn og unges mistrivsel er ikke bare et familiært eller individuelt problem, men et problem, som hele samfundet i fællesskab skal arbejde på at løse. I Fonden Mental Sundhed er det vores vision at mindske den sociale ulighed i mental sundhed – og den starter allerede blandt børn og unge.

Derfor arbejder vi for at skabe bæredygtige, offentligt tilgængelige tilbud og muligheder til børn og unge, men også til de voksne, som er tæt på børnene og de unge og derfor kan have stor betydning for den mentale udvikling og trivsel i både barndom og ungdom, og altså videre ind i voksenlivet.

Vi vil fremme og formidle forskningsbaseret viden om børn og unges udvikling og trivsel til gavn for den enkelte og hele samfundet.

ET LIV I TRIVSEL

Alle børn og unge fortjener et liv i trivsel – det er det, vi arbejder for.

Danmark bør derfor have velfungerende, pædagogisk højt kvalificerede, omsorgsfulde tilbud til børnene, som støtter en legende og personligt sundt dannende udvikling, helt fra vuggestuer til børnehaver, igennem skoletiden og på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

ÅBEN OG ROLIG FOR UNGE

Fonden Mental Sundhed samarbejder med en række danske kommuner og ungdomsuddannelser om blandt andet Åben og Rolig – metoden til stressbehandling hos unge. Kurset Åben og Rolig for Unge forløber over 6 uger og er særligt tilrettelagt til unge, som oplever symptomer på stress.

Åben og Rolig er anbefalet af sundhedsstyrelsen i Forebyggelsespakken for Mental Sundhed.

Læs mere om Åben og Rolig her

BØRN OG UNGE INDSATSER

  • Workshops og kurser for professionelle, for eksempel pædagoger, lærere og medhjælpere, der til dagligt arbejder med børn og unge – fokus på professionel egenomsorg, forebyggelse af stress og øget trivsel samt betydningen af relationelle kompetencer og opmærksomhed.
  • Oplæg for pædagoger, medhjælpere, forældre m.m. om omsorg, stress, trivsel og gode relationer.
  • Online-kursusforløb til unge, som oplever milde/lette symptomer på stress og som ønsker øget mental trivsel og velvære.

Kontakt: Du velkommen til at kontakte leder for området Børn og Unge, Freja Filine Petersen
ffp@fondenmentalsundhed.dk
60 60 03 21

KVALITET I DAGINSTITUTIONER

Fonden Mental Sundhed tilbyder implementering af kurser, der fokuserer på at styrke den professionelle egenomsorg og kvalitet i daginstitutioner.

Livet i de danske daginstitutioner stiller store krav til både børn og voksne. Der er krav om dokumentation og målbeskrivelser, ligesom der er krav om effektivisering og skoleparathed. Samtidig er der et øget fokus på kvalitet. Særligt for kvaliteten tyder det på, at den voksnes evne til at indgå i relationer og møder med børnene med åbent nærvær og sensitivitet er afgørende for børnenes muligheder.

Desværre tyder det på, at mange professionelle oplever tegn på stress. Fonden Mental Sundhed tilbyder et kursus i Professionel Egenomsorg udviklet på baggrund af et tæt og tvær-professionelt samarbejde med forskere og praktikere fra dagtilbudsområdet i Lollands Kommune gennem halvandet år i 2017–2018.

Med et særligt blik for kontekstuel anvendelighed for den enkelte medarbejder og institution tager kurset udgangspunkt i den samme teori som Åben og Rolig (EST-modellen).

Læs mere her.

STIGENDE GRADER AF STRESS

Flere undersøgelser viser faldende mental sundhed og stigende grader af stress i den danske (og andre landes) befolkning. Dette i en grad, så Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer imod, at mentale sundhedsproblemer såsom depression kan blive en af de dyreste poster på nationale sundhedsbudgetter inden for ganske få år.

EVIDENSBASEREDE TILGANGE

Flere store sundhedsorganisationer, såsom WHO og den Europæiske Psykiatriassociation (EPA), specificerer, at evidensbaserede tilgange til mental sundhedsfremme og forebyggelse nu er afgørende.

Evidensbaseret praksis betyder, at metoder er baseret på den bedst tilgængelige teori og forskning, at der er en høj faglighed i tiltagene, samt at de tilpasses til den lokale kultur, kontekst og formål. Tiltag til mental sundhed bør etableres bæredygtigt i den primære sundhedssektor, så de er bredt tilgængelige, og bør kontinuerligt evaluereres og optimeres.

Fonden Mental Sundhed arbejder med alle disse perspektiver.

LIVSKVALITET

Mental sundhed handler om vores livskvalitet. Der findes ingen virkelig sundhed uden mental sundhed, som den første generalsekretær for WHO, Dr. Brock Chrisholm, formulerede det.

Hvis ikke vi oplever at have mentale ressourcer, hvis ikke vi oplever værdighed, medindflydelse og mening, så falder livsglæden og trivslen.

Når vi ikke trives, bidrager vi naturligvis mindre til hinandens trivsel, til familien, arbejdet og samfundet. Men det at opleve et meningsfuldt og godt liv bør i sig selv anses for særdeles værdifuldt.

God livskvalitet er måske i virkeligheden noget af det mest værdifulde, vi kan skabe for hinanden.

FORLØB TIL KRONISK SYGDOM

Fonden Mental Sundhed er i gang med at udvikle og teste et 12-ugers intensivt kursusforløb til mennesker med kroniske fysiske sygdomme (testes nu til psoriasis og leddegigt) i samarbejde med Gentofte Hospital (overlæge og professor Lone Skov), Skejby Universitetshospital (overlæge og professor Bent Winding Deleuran).

Forskningsprojektet er en registreret kontrolleret trial (RCT) ledet videnskabeligt af Professor Robin Christensen (Parker Instituttet ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital). Resultaterne forventes offentliggjort i 2021.

Forløbet anvendes ikke til udbredelse endnu.

KVALITET I DAGINSTUTITIONER

Fonden Mental Sundhed tilbyder forløb med henblik på at sikre kvalitet i daginstitutioner med fokus på de ansattes og lederes stress, arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Vi samarbejder forskningsmæssigt med Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

SUND ALDRING

Fonden Mental Sundhed fokuserer også på forskning og udvikling af tiltag til sund aldring, særligt i den sidste del af arbejdslivet.

Vi samarbejder især med private virksomheder og forskere, men taler gerne med kommuner med interesse i mental sundhed for den ældre befolkning.

SE MERE

NATURBASEREDE FORLØB

Fonden Mental Sundhed ser naturen som en stor kilde til mental sundhed og samarbejder om forskning i naturen og udvikling af naturbaserede tiltag, som også kan anvendes af kommuner, for eksempel i samarbejde med naturvejledere eller i psykologindsatser.

SE MERE
BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top