skip to Main Content

Baggrund for indsatsen

Den nationale Sundhedsprofil 2021 (Jensen et al., 2022) peger især på en stigning i problemer med unges (16-24 år) mentale sundhed. Årsagerne er i et befolkningsperspektiv komplekse, hvor både individuelle, sociale og strukturelle aspekter influerer. En undersøgelse fra Ungetrivselsrådet fra 2022 viser, at blandt 1.870 unge, har mere end hver fjerde opsøgt læge eller har været frameldt studie på grund af stress (Børns Vilkår, 2022). Mental mistrivsel i ungdommen kan ifølge overlæge og seniorforsker ved i Region Hovedstadens Psykiatri Pia Jeppesen, føre til psykisk sygdom, som kan påvirke de unge resten af livet (Videnskab.dk, 2021). 

 For de unge, hvor det primære problem er alvorlig stress (også kaldet tilpasningsreaktion/belastningsreaktion), er der ikke mulighed for tilskud til psykologbehandling gennem sygesikringen, heller ikke selvom de oplever begyndende symptomer på psykisk sygdom. Hvis den praktiserende læge ønsker at henvise til psykolog, skal kriterierne for angst eller depression været opfyldt, hvilket ikke altid er tilfældet. Sårbare unge med alvorlig stress og begyndende symptomer på psykisk lidelse står uden en lovgivningsmæssigt sikret hjælp.   

Sundhedsstyrelsen anbefaler kommunale tilbud målrettet forbedring af de unges trivsel bl.a. gennem lettilgængelige tiltag, såsom etablering af positive fællesskaber (Jensen et al., 2022). Kommunerne har med Sundhedslovens § 119 hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud for borgerne, og derigennem forebygge psykisk sygdom eller funktionstab via tidlige indsatser. Men mange kommuner har ikke kapaciteten til at udvikle og kvalitetssikre tilbud til unge med alvorlige grader af stress og psykisk mistrivsel. Det fremgår her fra Kommunernes Landsforening, at kommunerne ønsker at styrke evidensbaserede indsatser og tværsektorielle samarbejder af høj kvalitet, men kommunerne har brug for fx fondsstøttede/statsstøttede samarbejder for at kunne etablere sådanne tiltag (Curtis, 2022).  

En vigtig vej til mental sundhed, går gennem kontakt til naturen. Naturen kan spille en væsentlig rolle for mental sundhedsfremme (Richardson et al., 2021). Særligt på netop de psykologiske parametre relateret til mental trivsel og mistrivsel, er der eftervist god effekt af naturbaserede indsatser (Corazon et al., 2018). Mange danske kommuner er da også begyndt at inddrage naturen på spektret fra proaktiv sundhedsfremme, til forebyggelse og rehabilitering (Wengel, Ishøi & Andkjær, 2020). Heraf ses også nogle projekter for unge. Hvad angår målgruppen af unge, fandt Overbey, Diekmann og Kristi (2023) i en systematisk oversigtsundersøgelse af litteraturen, at der generelt var en god effekt for sårbare unge i naturbaserede indsatser – også over tid. 

I Danmark mangler der i dag naturbaserede tilbud målrettet specifikt til sårbare unge med alvorlig stress og risiko for stressrelateret psykisk lidelse. Enkelte kommuner tilbyder individuel psykologbehandling, men det er typisk større kommuner, såsom Aalborg og København, der tilbyder mere systematiske indsatser. Fonden Mental Sundhed har udviklet det evidensbaserede og prisbelønnede (Sølvmedalje, KL’s Innovationspris, 2019) program, Åben og Rolig for Unge (se fx Aalborg Kommune, 2022) som kan anvendes til unge med moderat-alvorlig stress og som implementeres som et psykologledet gruppekursus med en ugentlig kursusgang i seks uger. Det er vores erfaring fra de sidste syv års kommunale samarbejder og forskning i Åben og Rolig for Unge, at der findes en gruppe sårbare unge, som har brug for en mere intensiv hjælp og en anden kontekst. Indsatsen her udvikles til dem – også på baggrund af de sidste syv års erfaringer med indsatser til stressramte unge på flere niveauer. 

 Etik  

Alt i alt vurderedes projektet at være etisk forsvarligt: 

  • Den ansvarlige organisation bag projektet (FMS) har stor erfaring med evidensbaserede udviklings- og implementeringsprojekter. 
  • Projektlederen er autoriseret og specialistgodkendt klinisk psykolog og forsker (Ph.D. i naturbaseret mindfulness). 
  • Den primære behandlende psykolog er autoriseret med ydernummer og anvender metoder han har erfaring med og er uddannet i. 
  • Der er ikke forventede bivirkninger af at deltage i formatet eller ved at opholde sig i naturen.
  • Evt. uventede udviklinger af fx forøget mistrivsel vil der blive taget hånd om gennem 1:1 kontakt med en af projektets psykologer, kontakt til relevante pårørende og hjælpeindsatser.
  • Det er den klare faglige forventning at interventionen vil gavne de deltagende unge.
  • Dataindsamlingen er GDPR-sikret og styres af en uddannet forsker (CGJ) med videnskabelig track record.
  • Data, resultater og erfaringer kan komme mange til gode bagefter og hjælpe feltet som helhed.

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Høffdingsvej 22, 1. sal
2500 Valby

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top