skip to Main Content

KOMMUNER

Vi vil skabe kommunal mental sundhedsfremme i verdensklasse. Vi gør det allerede – og vi vil gerne gøre mere: Mental sundhed skal være alles mulighed.

BRED BORGERGRUPPE

Alle kommuner bør få mulighed at etablere effektive tilbud til mental sundhedsfremme, stressbehandling og forebyggelse af psykisk sygdom. Vi har som et kerneområde at tilvejebringe denne vision. Lighed i mental sundhed kan og skal styrkes ved at styrke lige adgang til effektive tilbud.

Vi udbreder dokumenterede forløb, som kan tilpasses fagligt og anvendes til en bred borgergruppe.

PSYKOLOGFAGLIGHED

Vi anser det for essentielt, at fagligheden af kursusledere af mentale sundhedstilbud er høj og tydelig for borgeren.
Derfor ledes alle vores forløb af psykologer eller fagpersoner med tilsvarende uddannelse og erfaring.

SOCIALE INVESTERINGER

Vi ved, at vi kan levere effektive borgerforløb til stressbehandling. Derfor tilbyder vi som de første i Danmark det stressreducerende og forebyggende 9-ugers borgerforløb, Åben og Rolig, i en social investeringsmodel.

Vi tilbyder en økonomisk risikofri opstart for kommunen. Kommunen skal ikke betale for opstarten og skal kun betale for borgerforløb, som viser dokumenteret effekt op til et år efter endt kursusforløb. Vi har arbejdet med modeller for resultatbetaling siden 2018.

VI tilbyder visionære sociale investeringer i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond, nedsat af Folketinget i aftalen om satspuljemidlerne fra 2018.

ÅBEN OG ROLIG

Vi samarbejder med kommuner om blandt andet Åben og Rolig-metoden til stressbehandling.
Åben og Rolig er anbefalet af Sundhedsstyrelsen i Forebyggelsespakken for Mental Sundhed.

Se mere om Åben og Rolig her.

Kontakt: Du velkommen til at kontakte leder for området Kommuner, Rikke Plougsbæk
rpl@fondenmentalsundhed.dk
53 73 30 78

Administrerende direktør Christian Gaden Jensen

STIGENDE GRADER AF STRESS

Flere undersøgelser viser faldende mental sundhed og stigende grader af stress i den danske (og andre landes) befolkning. Dette i en grad, så Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarer imod, at mentale sundhedsproblemer såsom depression kan blive en af de dyreste poster på nationale sundhedsbudgetter inden for ganske få år.

EVIDENSBASEREDE TILGANGE

Flere store sundhedsorganisationer, såsom WHO og den Europæiske Psykiatriassociation (EPA), specificerer, at evidensbaserede tilgange til mental sundhedsfremme og forebyggelse nu er afgørende.

Evidensbaseret praksis betyder, at metoder er baseret på den bedst tilgængelige teori og forskning, at der er en høj faglighed i tiltagene, samt at de tilpasses til den lokale kultur, kontekst og formål. Tiltag til mental sundhed bør etableres bæredygtigt i den primære sundhedssektor, så de er bredt tilgængelige, og bør kontinuerligt evaluereres og optimeres.

Fonden Mental Sundhed arbejder med alle disse perspektiver.

LIVSKVALITET

Mental sundhed handler om vores livskvalitet. Der findes ingen virkelig sundhed uden mental sundhed, som den første generalsekretær for WHO, Dr. Brock Chrisholm, formulerede det.

Hvis ikke vi oplever at have mentale ressourcer, hvis ikke vi oplever værdighed, medindflydelse og mening, så falder livsglæden og trivslen.

Når vi ikke trives, bidrager vi naturligvis mindre til hinandens trivsel, til familien, arbejdet og samfundet. Men det at opleve et meningsfuldt og godt liv bør i sig selv anses for særdeles værdifuldt.

God livskvalitet er måske i virkeligheden noget af det mest værdifulde, vi kan skabe for hinanden.

3 samarbejdsformer

Vi har solid samarbejdserfaring med en lang række kommuner.

Vi sikrer udvikling og optimering af indsatser via dokumentation og ved fortløbende tværkommunal vidensdeling og faglig kvalificering.

Vi forestår eller vejleder i sikkerhedsgodkendt dataindsamling. Vi samarbejder med forvaltninger, praktiserende læger, jobcentre, jobkonsulenter, socialrådgivere, og sagsbehandlere.

Vi samarbejder med kommunalpolitikere, sundhedschefer og centerledere om at virkeliggøre den kommunale vision for mental sundhed, stressbehandling og forebyggelse af psykisk sygdom.

Vi arbejder med tre typer kommunale samarbejder:

Model 1

SERVICEKONTRAKT

Forskningsbaserede mentale sundhedstilbud leveret til kommunens borgere på almindelig servicekontrakt. Kan involvere dokumentation, kvalitetssikring og evaluering i forskellige grader.

En fleksibel måde at indlede et samarbejde på.

Model 2

Social Investering

Forskningsbaserede mentale sundhedstilbud leveret til kommunens borgere, hvor kommunen kun betaler for effektive borgerforløb.

Samarbejde indgås med Den Sociale Investeringsfond samt eksterne forskningsenheder. Fordele er resultatbetalingsmodellen, lave etableringsomkostninger samt bedre forskning og mulighed for udvikling af evidensbaseret lokal business case for indsatsen.

Sociale investeringer rummer også muligheder for langsigtede udviklings- og forskningssamarbejder.

Model 3

Etablering af kommunalt tilbud

Fonden bistår til etablering af kommunale sundhedstilbud, f.eks. via forebyggelsescentre, jobcentre eller klinikker for mental sundhed.

Samarbejdsformen involverer ofte, at Fonden videreuddanner kommunale medarbejdere, samt strategisk planlægning, pilotering, implementering og evaluering.

Typisk anbefaler vi Model 1 eller Model 2, inden der tages stilling til, om kommunen ønsker at gøre tilbuddet mere permanent. Model 2 kan give en billigere og økonomisk risikofri opstart samt bidrage til en evidensbaseret business case, som kan danne grundlag for kommunens konkrete videreførsel af tilbuddet.

PROGRAMMER OG TILTAG

Vi samarbejder med kommuner og offentlige sundhedsaktører om forskellige indsatser til forskellige målgrupper. Den sundhedspsykologiske Åben og Rolig-tilgang udgør hovedmetoden.

Åben og Rolig er udviklet videnskabeligt siden år 2009 i forskellige formater til mennesker med stress og mental mistrivsel, herunder også med symptomer på angst og depression. Metoden er oprindeligt og specifikt udviklet til offentlige klinikker med inklusion af brede borgergrupper.

ÅBEN OG ROLIG

Åben og Rolig-deltagere har vist store og konsistente reduktioner af stress og depressionssymptomer i 16 separate og systematiske evalueringer med videnskabelige effektmål. Tilfredshed er undersøgt i 12 af evalueringerne blandt over 2.100 deltagere og viser at 94% er enten meget tilfredse eller tilfredse. Under 2% er utilfredse.

Beskæftigelse er undersøgt i 7 rapporter af over 3.300 borgere og viser positive udviklinger af beskæftigelsen, såsom 89-100% fastholdelse af stressramte i arbejde og en gennemsnitlig fordobling af andelen af beskæftigede i indsatserne, som rummer både studerende, sygemeldte, ledige og arbejdende.

STEPPED CARE

Åben og Rolig er piloteret i tre intensitetsgrader, som vil danne en samlet Stepped Care Model.

Niveau 1. Åben og Rolig Online, det letteste indsatsniveau udviklet til proaktiv forebyggelse for lave omkostninger til alle interesserede. Åben og Rolig Online støtter samtidig de andre indsatser.

Niveau 2. Åben og Rolig 5-ugers kurset udviklet til let-moderat stress og moderat-højt dagligt funktionsniveau. Her tilbydes 5 gruppesessioner á 2,5 time og to samtaler med holdpsykologen.

Niveau 3. Det mest intensive til høj stressgrad, hvor Åben og Rolig-standard anvendes. Dette intensive program rummer 9 gruppesessioner á 3 timer samt to samtaler med holdpsykologen.

Den endelige Stepped Care Model færdigudvikles nu i samarbejde med Københavns Kommune og Aalborg Kommune og kan anvendes af andre kommuner i efteråret 2021/foråret 2022.

FORLØB TIL KRONISK SYGDOM

Fonden Mental Sundhed er i gang med at udvikle og teste et 12-ugers intensivt kursusforløb til mennesker med kroniske fysiske sygdomme (testes nu til psoriasis og leddegigt) i samarbejde med Gentofte Hospital (overlæge og professor Lone Skov), Skejby Universitetshospital (overlæge og professor Bent Winding Deleuran).

Forskningsprojektet er en registreret kontrolleret trial (RCT) ledet videnskabeligt af Professor Robin Christensen (Parker Instituttet ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital). Resultaterne forventes offentliggjort i 2021.

Forløbet anvendes ikke til udbredelse endnu.

KVALITET I DAGINSTUTITIONER

Fonden Mental Sundhed tilbyder forløb med henblik på at sikre kvalitet i daginstitutioner med fokus på de ansattes og lederes stress, arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Vi samarbejder forskningsmæssigt med Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

SE MERE

SUND ALDRING

Fonden Mental Sundhed fokuserer også på forskning og udvikling af tiltag til sund aldring, særligt i arbejdslivet.

Vi samarbejder især med private virksomheder og forskere, men taler gerne med kommuner med interesse i mental sundhed for den ældre befolkning.

SE MERE

NATURBASEREDE FORLØB

Fonden Mental Sundhed ser naturen som en stor kilde til mental sundhed og samarbejder om forskning i naturen og udvikling af naturbaserede tiltag, som også kan anvendes af kommuner, for eksempel i samarbejde med naturvejledere eller i psykologindsatser.

SE MERE
BØRN OG UNGE

Børn og unge skal trives. Vi styrker pædagoger og lærere og implementerer dokumenterede stresskurser til unge.

SE MERE
ALDRING

Et meningsfuldt ældreliv er i alles interesse. Vi skaber fællesskaber og tiltag som værdsætter mennesker, hele livet.

SE MERE
ERHVERV

Arbejdet er for mange en essentiel del af hverdagslivet. Vi skaber bæredygtige arbejdsforhold og bedre arbejdsliv.

SE MERE
NATUREN

Naturen er grobund for trivsel, for os alle og for hver enkelt. Vi bringer naturen ind i mental sundhed.

SE MERE

Fonden Mental Sundhed
CVR: 41516178

Fonden Mental Sundhed v. Implementeringsenheden ApS
CVR: 41799366

Emil Holms Kanal 14
2300 København S

info@fondenmentalsundhed.dk

Back To Top